تعبير خواب غارت , ديدن غارت به خواب بر چهار و جه است.

تعبیر خواببه روایت امام جعفر صادق

دیدن غارت به خواب بر چهار و جه است.

اول: جنگ کردن، دوم: زیان مال، سوم: غم و اندوه، چهارم: نرخهای ارزان.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

اگر بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می شوید اگر در خواب ببینید که مال به خصوصی را از کسی غارت کردند در همان زمینه دچار تشویش می شوید. اگر دیدید که مال شما را غارت کردند زیان مالی می بینید و متضرر می گردید. اگر تاجر هستید بهتر است چندی معامله نکنید و چنانچه حقوق بگیر هستید یا کسر حقوق می گیرید یا مورد مواخذه واقع می شوید که البته مورد دوم ضعیف است چون جنبه مالی دارد. اگر در خواب دیدید که شما مال کسی را غارت کردید به حقوق دیگران تجاوز و تعدی می کنید یا حد خویش را رعایت نمی نمایید که ضمیر شما در خواب از هر دوی این حوادث یکسان خبر می دهد.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه